Doorkijk 2022

Doorkijk 2022

In deze doorkijk werpen we een blik op de nieuwe ontwikkelingen die in 2022 een plek krijgen. Daarnaast zij er óók in het hoofdstuk Ontwikkelingen vanuit de lopende ontwikkelingen doorkijkjes naar 2022 beschreven.

Gelderse Verbeteragenda

Vanuit de zeven jeugdhulpregio's, de vier gecertificeerde instellingen, de drie Veilig Thuis organisaties en de Raad voor de Kinderbescherming wordt samengewerkt binnen de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming. Deze agenda is opgesteld naar aanleiding van een kritisch rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oktober 2019, met als titel ‘Kwetsbare kinderen, onvoldoende beschermd’. Hierin wordt o.a. genoemd dat de samenwerking met de lokale toegangen aandacht heeft en kansen biedt voor verbetering.
Een van de eerste zaken waar de verbinding tussen het wijkteam en de Gecertificeerde Instellingen (GI) wordt verstevigd is in de route aanmelding jeugdhulp door de GI. De GI betrekt de wijkcoach bij de overwegingen voor de aanmelding, de wijkcoach kent het lokale aanbod en heeft zicht op de wachttijden. Gedurende de voortgang van de hulp houdt de GI de wijkcoach bij evaluatie en eventuele vervolgtoewijzing op de hoogte. De gehele verbeteragenda is hier te lezen.

Certificering NVVK

Wijkteams Arnhem is vaak de vindplaats voor inwoners met vragen of problemen rondom financiën. We ondersteunen bij het in kaart brengen van inkomsten, uitgaven en schulden. Bij problematische schulden zet de wijkcoach PLANgroep in voor schuldhulpverlening, in opdracht van de gemeente Arnhem. De wijkcoach ondersteunt de inwoner bij de aanmelding en intake en is van start (middels een 3-gesprek: inwoner-wijkcoach-PLANgroep) tot einde betrokken bij het traject. Sinds april 2019 zijn de Wijkteams Arnhem gecertificeerd en toegelaten tot de NVVK; de branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening. Met dit certificaat voldoet onze dienstverlening op financieel gebied aan de kwaliteitsnormen die door het NVVK zijn vastgesteld. Iedere drie jaar volgt een audit voor de her-certificering. Deze vindt plaats in het voorjaar van 2022.

Pilot omgevingsadvies

Eind 2021 is de pilot Omgevingsadvies gestart. Het omgevingsadvies is een advies van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) aan de officier van justitie over wat de meest betekenisvolle interventie zou zijn voor een minderjarige die wordt verdacht van een strafbaar feit. Hierin wordt strafrechtelijke informatie gecombineerd met zorg- en hulpverleningsinformatie. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan afspraken over de inzet van hulpverlening of vrijwillige jeugdreclassering als de jongere of de ouders daartoe bereid zijn. Gedurende 1 jaar gaat het Wijkteam op voordracht van het OM en op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek doen naar mogelijkheden voor zorg en ondersteuning in gezinnen waarin de minderjarige verdacht wordt van een delict. Het OM maakt de selectie en de RvdK voert het advies samen met ons uit. Wijkteams Arnhem levert 3 coaches om dit uit te voeren en daarmee ervaring en verrijking op te bouwen.

Organisatieverandering

De ingezette doorontwikkeling van onze organisatie zal, na het doorlopen van het medezeggenschapstraject, in 2022 geïmplementeerd worden. De nieuwe directeur-bestuurder, die begin 2022 start, zal deze doorontwikkeling verder vormgeven. Per die datum leggen de huidige Teamleider-Bestuurders en Zakelijk Medebestuurder hun bestuurdersverantwoordelijkheden neer en gaan verder als Manager a.i. in afwachting van hun definitieve plaatsing binnen de nieuwe ondersteuningsstructuur.

Naar verwachting wordt er vanaf de zomer, náást de acht wijkteams, ook gewerkt vanuit enkele stadsteams. Hierin bedienen coaches inwonersvragen met betrekking tot specifieke onderwerpen. Mede hierdoor willen we de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van ons werk verhogen.

In 2022 zal nog veel tijd en energie nodig zijn om alle veranderingen goed te laten landen in de organisatie.

Voorstellen nieuwe directeur-bestuurder

Per 15 februari 2022 wordt Christiaan Sleurink aangesteld als de nieuwe directeur-bestuurder van de Wijkteams Arnhem. Christiaan kijkt uit naar de samenwerking met de collega’s binnen de organisaties en met de gemeente Arnhem en netwerkpartners.
Hij zet zich, samen alle medewerkers van de stichting, in om door te bouwen aan Wijkteams Arnhem zodat alle inwoners mee kunnen doen!