Voorwoord

Het afgelopen jaar heeft corona ons wederom beziggehouden. Verschillende golven qua besmettingen gingen gepaard met verschillende golven van sentimenten. Blijdschap om versoepelingen wisselden af met teleurstellingen van de lockdown. Het is ons steeds gelukt om de inwoners van Arnhem op de best mogelijke manier te ondersteunen; met gepaste afstand live, telefonisch of op een digitale manier, waarbij de veiligheid werd betracht van de inwoners en wijkcoaches.

2021 was ook het jaar waarin het bestuur, na zorgvuldige afwegingen, besloten heeft om een doorontwikkeling van de organisatie in gang te zetten. Een van de eerste aanpassingen hierbij is dat het huidige bestuursmodel losgelaten wordt en er 1 directeur-bestuurder geworven is. Wij leggen daarmee als bestuur in de huidige vorm, begin 2022 onze bestuurstaken neer.
Een belangrijke doorontwikkeling binnen het primair proces ligt in het voorstel te werken met meer taakdifferentiatie voor de wijkcoaches, waardoor vragen van inwoners aan de voorkant worden gescreend en daarna op een n├│g betere en adequate manier opgepakt worden. De verwachting is dat dit de kwaliteit van het werk verder verhoogt, en tegelijk een positieve impact heeft op de werkdruk van met name de coaches.
Dit alles wordt vervolgens met een passende ondersteuningsstructuur ingericht, waarbij de missie en visie van de stichting opnieuw tegen het licht gehouden wordt.

In het jaarverslag van 2021 dat nu voorligt, nemen we u mee door het jaar 2021. Daarbij is ook te lezen hoe de voorgestelde doorontwikkeling, op allerlei gebieden invloed heeft of gaat hebben in het uitvoeren van onze opdracht. Op die manier denken wij als stichting nog beter invulling te kunnen geven aan de transformatievisie van de gemeente Arnhem, om voor de inwoners van Arnhem adequate ondersteuning te bieden.

Alle voorbereidingen op de voorstelde wijzigingen en aanpassingen op bovengenoemde gebieden zijn op initiatief van het bestuur en met veel denkkracht en input van medewerkers, onder begeleiding van een externe transitiemanager tot stand gekomen. Het is bijzonder en getuigt van grote betrokkenheid hoe we met elkaar gekomen zijn tot de voorgestelde doorontwikkelingen, die gedurende 2022 verder worden ingericht en geïmplementeerd. Heel veel dank daarvoor aan alle medewerkers!

Wij zien de meerwaarde en hebben het volste vertrouwen in de doorontwikkelingen binnen onze stichting. Ook de komende jaren blijven we volle kracht vooruit varen!