Financieel beeld

Financieel beeld

Anders dan andere jaren is de jaarrekening dit jaar geen onderdeel van het jaarverslag. De volledige jaarrekening kan gevonden worden op: jaarverantwoordingzorg.nl. Dit hoofdstuk is een korte schets van het financieel beeld over 2021.

De Stichting Sociale Wijkteams Arnhem wordt voor de uitvoering volledig gefinancierd door de gemeente Arnhem. Voor de uitvoering van de taken voor de Wmo, Jeugdwet en schulddienstverlening is voor 2021 een bedrag toegekend van € 16,3 miljoen.
Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 71K. Begroot was een resultaat van € 0.

Naast de structurele inzet van wijkcoaches is er in 2021 ook sprake geweest van incidentele inzet voor projecten. Voor een deel van deze projecten, bijvoorbeeld de pilot Jeugd, de afbouw van de regiofunctie Beschermd Wonen en inzet van staf voor de bevordering van de bedrijfsvoering, is eind 2020 een bestemmingsreserve opgesteld. Voor andere projecten, zoals de uitstroom van inwoners richting de WLZ (Wet Langdurige Zorg), de extra vraag als gevolg van de Kinderopvangtoeslag affaire en de pilot Wmo voor het zelf begeleiden van inwoners, heeft de gemeente Arnhem extra geld ter beschikking gesteld.

Het hele jaar is rekening gehouden met een kostenstijging als gevolg van de aflopende cao Sociaal Werk, waarover pas in december een akkoord werd bereikt. De indexering van 2,5% ging in per december 2021. Dankzij die late indexering waren de personeelskosten per coach lager dan verwacht. Ook werd er meer verlof gekocht en opgenomen.

De kosten voor huisvesting zijn gestegen door de verhuizing naar de van Kleffenstraat. Hier is een extra verdieping gehuurd om te kunnen voorzien in voldoende ruimte in het kader van de coronamaatregelen. Deze extra kosten zijn gedekt vanuit de bestemmingsreserves.

Kostenposten als kantoorkosten en opleidingskosten bleven achter bij de begroting, grotendeels omdat er 2021 veel thuisgewerkt werd en fysieke bijeenkomsten vaak niet door konden gaan.

Dankzij met name de lagere personeelskosten per coach heeft de stichting per saldo een positief resultaat ten opzichte van de begroting en kunnen de bestemmingsreserves aangevuld worden.

De organisatie doorontwikkeling die gestart is in 2021 krijgt in 2022 verder vorm. De mogelijke financiële impact hiervan voor bijvoorbeeld extra advieskosten en frictiekosten is meegenomen in de nieuwe opstelling van de bestemmingsreserves.


Voor 2022 is wederom een begroting opgesteld met een verwacht resultaat van € 0, waarbij voor projecten weer een beroep gedaan kan worden op de bestemmingsreserves.

Tabel solvabiliteit cijfers
Tabel liquiditeit cijfers

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de stichting bedraagt op balansdatum € 2,57 miljoen. In 2020 was dit € 2,5 miljoen. Het verschil van € 70K is de toevoeging van het resultaat aan 2021 aan de reserves. Van dit eigen vermogen is ongeveer € 204K de vrije reserve. Het resterende saldo van het eigen vermogen van € 2,37 miljoen is als bestemmingsreserve aangemerkt. De bestemmingsreserves worden aangewend om de te verwachten kosten te dekken die betrekking hebben op de ontwikkelingen op het gebied van ICT, innovatiekosten, wervingskosten, pilot Jeugd, ziektevervanging, tijdelijke ondersteuning, extra huur- en coronakosten en frictiekosten als gevolg van de organisatie doorontwikkeling.

Continuïteit

Op basis van bovenstaande parameters die de financiële positie tonen, gecombineerd met de goedgekeurde begroting 2022 door de gemeente, is er sprake van continuïteit van de stichting. Wel is er sprake van een relatief kleine vrije reserve, waardoor de mogelijkheid om onvoorziene uitgaven op te vangen, buiten hetgeen wat is vastgelegd in de bestemmingsreserves, beperkt is.