Samenwerkingen

Samenwerkingen

In nauwe samenwerking met de gemeente en ketenpartners dragen wij vanuit de wijkteams bij aan de invulling van diverse programma’s. Een voorbeeld hiervan is OZOverbindzorg. OZOverbindzorg staat voor samenwerking en delen van zorg. Via een eenvoudig computerprogramma worden alle partijen (mantelzorgers, familie en zorgverleners) betrokken bij de zorg en het welzijn van een inwoner. Er vormt zich een netwerk rondom de inwoner. De zorgverlener (huisarts of wijkcoach) brengt OZOverbindzorg onder de aandacht, de inwoner bepaalt of hij mee doet en wie er in zijn netwerk opgenomen mogen worden. Denk aan de mantelzorger, huisarts, apotheek, persoonlijk begeleider, leerkracht, sporttrainer of behandelaar (bijv. GGZ of ziekenhuis). De pilotfase is afgerond en voor 2022 maakt ieder wijkteam afspraken met samenwerkingspartners uit de wijk om met OZOverbindzorg te gaan werken.

Lees hieronder nog meer samenwerkingen

Onderwijs

Een goede verbinding tussen onderwijs, jeugdhulp en ouders/jeugdigen is nodig om een sluitend aanbod te creëren in de ondersteuning van leerlingen. Samenwerken biedt kansen voor een integrale aanpak. Onderwijsdoelen en jeugdhulpdoelen versterken elkaar in het ondersteunen van de ononderbroken ontwikkeling van het kind. Het streven is om schooluitval te voorkomen. Wij verbinden ons aan de landelijke ambitie (het thuiszitterpact) dat geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Daarnaast voorkomen we door preventief te werken dat leerlingen thuis komen te zitten.
Onderwijs is een vindplaats en onze wijkteams zijn goed vertegenwoordigd (met een vast contactpersoon) op deze vindplaatsen. In de nieuwe visie sociaal domein wordt binnen het Jeugdbeleid door de gemeente groot belang gehecht aan de verbinding jeugdhulp en onderwijs en wordt nadruk gelegd op centrale regie op dit onderwerp. Het wijkteam levert input en denkt actief mee in het aanbod voor jeugdhulp binnen onderwijs.

De wens vanuit de scholen en gemeente is uitgesproken om de vertegenwoordiging van het wijkteam binnen onderwijs meer te concentreren. We overwegen daarom sterk om in de doorontwikkeling van onze organisatie Onderwijs als een apart stadsteam te organiseren om de vragen vanuit speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO beter te bedienen. Inmiddels zijn ook de werkzaamheden van de PIT-coaches en het VIOS-project onderdeel van onze opdracht en verwachten we in het kader van de transformatie dat deze preventieve taken in de toekomst een grotere rol gaan krijgen.

Gebiedsagenda’s

Op initiatief van de teams leefomgeving (TLO) van de gemeente zijn de wijkteams en de gebiedsteams van Werk en Inkomen nauw betrokken geweest bij het gezamenlijk opstellen van gebiedsagenda’s voor het Sociaal Domein voor 3 gebieden: Malburgen, Centrum/ Spijkerkwartier/ Arnhemse Broek (CSA) en Noord Oost.
Inwoners worden integraal ondersteund op diverse gebieden zoals armoede, schulden, zorg en werk. De agenda is leidend voor de gezamenlijke aanpak en inzet per gebied en hiermee sluiten we beter aan op de wensen en behoeften van dat gebied of de wijk. Het doel voor 2022 is om dit voor alle gebieden/wijken in Arnhem te ontwikkelen.

Werk en Inkomen is gaan werken met gebiedsteams, dit sluit aan bij onze acht bestaande wijkteams. De lijnen voor een snelle samenwerking zijn hierdoor korter en het verbetert de integrale aanpak.

Financiële partners’s

Goed Geregeld Arnhem

Goed Geregeld Arnhem is een loket voor alle vragen over financiën en sociale wet- en regelgeving. Ze zijn gestart als een online loket en zodra de coronamaatregelen zijn versoepelt vinden er tevens fysieke inloopspreekuren op locaties in verschillende wijken plaats. Goed Geregeld Arnhem is een initiatief van Stichting Rijnstad in samenwerking met SWOA en Vereniging Humanitas en wordt in opdracht van de gemeente Arnhem uitgevoerd. Als er meer ondersteuning nodig is, of naast financiën ook op andere leefgebieden, zoeken ze de samenwerking met het wijkteam op. Een onderdeel van Goed Geregeld Arnhem is de Thuisadministratie, dat inwoners van Arnhem helpt om hun (financiële) administratie op orde te brengen en te houden en voorkomt dat mensen dieper in de schulden raken of in de schuldhulpverlening terecht komen. Er is met Goed Geregeld Arnhem één digitale en fysieke voordeur ontwikkeld voor inwoners met vragen op gebied van financiën en wet- en regelgeving. Het Wijkteam is betrokken geweest bij de opzet hiervan en voert een nauwe samenwerking met deze partners.

KOT-team (KinderOpvangToeslag affaire)

Ook in Arnhem is er een flink aantal gedupeerde ouders van de KinderOpvangToeslagaffaire. Er is een speciale route ingericht om deze inwoners actief te benaderen en te helpen waar nodig. Dit is een samenwerking tussen de gemeente, Rijnstad, PLANgroep en het Wijkteam. Gezamenlijk is er een KOT-team opgericht bestaande uit onder andere 5 wijkcoaches. Naast het individueel maatwerk bieden aan de gezinnen, waren de coaches ook aanwezig bij de lotgenotenbijeenkomsten waar gedupeerden hun verhaal konden doen. Het KOT-team blijft ook in 2022 actief.

Inwoner:“Er wordt éindelijk naar ons geluisterd, jullie nemen écht de tijd. We worden serieus genomen en durven nu weer na te denken over de toekomst!”
Inwoner:“U bent de eerste aan wie ik alles vertel over mijn situatie met de belastingdienst, ik voelde zoveel schaamte. Er werd vaak gedacht dat ik de belastingdienst had opgelicht en alles aan mijzelf te danken had. Dus zei ik niets meer. Al weet ik dat het niet aan mij lag, kan ik er nog nauwelijks over praten. Daarom ben ik blij dat jullie mensen actief benaderen en hen naar hun verhaal vragen.”

Bureau Nieuwkomers

De gemeente Arnhem is per 1 januari 2021 gestart met de pilot Bureau Nieuwkomers. In deze pilot worden alle nieuwkomers die vanaf 2021 in Arnhem komen wonen, intensief begeleid richting inburgering en participatie. Daarnaast doet een kleine groep inburgeraars mee die al eerder naar Arnhem gekomen zijn. Uitgangspunt is dat nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk gaan, ondertussen de Nederlandse taal leren en inburgeren. De Regisseur Inburgering van Bureau Nieuwkomers is het vaste aanspreekpunt voor de nieuwkomer en begeleidt de nieuwkomer 3 jaar lang.
Het wijkteam heeft kennis gemaakt met de Regisseurs en samen met hen en andere netwerkpartners zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt. Er wordt integraal gewerkt en is er een korte lijn tussen de nieuwkomer, Regisseur Inburgering en de wijkteams. De pilot dient ter voorbereiding op de Wet Inburgering die per 1-1-2022 ingaat. Vanaf die datum wordt de pilot omgezet naar een definitieve werkwijze.

Programma BOTOC

Arnhem heeft een grote uitdaging om te komen tot vermindering van (drugs)criminaliteit. Alle interventies gericht op het voorkomen en stoppen van criminaliteit voor jongeren onder de 18 jaar komen samen in het programma BOTOC; Breed Offensief tegen Ondermijnende Criminaliteit, van de gemeente Arnhem. Dit programma is in 2021 gestart en bestaat uit zes deelprojecten.

Eén van die projecten is het Preventief Interventie Team (PIT), dat verbonden is aan 2 basisscholen in wijken met veel sociale problematiek. Het PIT-team stelt bij kinderen met probleemgedrag vast wat er aan de hand is, stelt samen met ouders en school een plan van aanpak op, voert dit uit en blijft betrokken zo lang als nodig is. Wijkteams Arnhem is betrokken geweest bij de opzet van het PIT. De uitvoering sluit goed aan bij de werkwijze van het Wijkteam. Per 1-1-2022 werken 2 van onze wijkcoaches voor het PIT. Een ander project binnen BOTOC is de aanpak VIOS (Veilig In en Om School) binnen het voortgezet onderwijs. VIOS voorziet scholen van handelingsperspectief bij het omgaan met ondermijnende jeugdcriminaliteit en betrekt scholen bij de wijkgerichte aanpak in Arnhem. VIOS streeft er naar dat elke school in Arnhem een veilige plek voor jongeren is waar zij zich dagelijks - ook na de lessen - ontwikkelen.
Het wijkteam heeft voor VIOS het samenwerkingsconvenant ondertekent dat is opgesteld door de gemeente Arnhem in samenwerking met de Arnhemse schoolbesturen, de politie, jongerenwerkers, Iriszorg en het Wijkteam. Hiermee bekrachtigen de partners dat zij verantwoordelijkheid nemen en samenwerken bij constateringen van alcohol & drugs, misbruik door jongeren of deviant- en norm- overschrijdend gedrag.
In 2022 start VIOS vooralsnog op 7 voortgezet onderwijs scholen, uiteindelijk zal VIOS binnen elke voortgezet onderwijs worden uitgevoerd.

Sociaal Hospitaal

Het Sociaal Hospitaal (SOHOS) is een aanpak gericht op het organiseren van een doorbraak in vastgelopen casuïstiek. De gemeente Arnhem heeft in 2020 het Instituut voor Publieke Waarden gevraagd om ons hierbij te helpen. Vanuit het Wijkteam wordt casuïstiek vanuit zowel de Jeugdwet als de Wmo aangedragen waarin we vastgelopen zijn omdat de wet- en regelgeving geen oplossing biedt. SOHOS onderbouwt gedegen waarom je afwijkt van de regels en maatwerk inzet. In 2021 zijn er 90 huishoudens aangemeld en 68 doorbraakplannen geschreven. Per wijkteam zijn er 2 wijkcoaches betrokken en samen met SOHOS onderbouwen we het doorbraakplan. Het Instituut voor Publieke Waarden kijkt ook met ons mee hoe wij op de langere termijn dit soort complexe casuïstiek zelf kunnen overnemen en wat hiervoor nodig is. SOHOS krijgt in 2022 zijn vervolg.

Een casus van SOHOS in Arnhem
Davey is een jongen van bijna 17 jaar met autisme en een licht verstandelijke beperking. Sinds een jaar woont hij weer bij zijn ouders, nadat hij 2 jaar op een behandelgroep heeft gewoond die onvoldoende aansloot bij wat hij nodig had. Dit heeft er mede voor gezorgd dat Davey depressief en suïcidaal is geweest. Na meerdere mislukte pogingen om een kleinschalig gezinshuis te vinden, kwam Davey weer thuis te wonen.
De carport wordt omgebouwd tot een woonruimte voor Davey met eigen voorzieningen. Hier kan hij de komende jaren wonen, zijn hulpverleners ontvangen en leert hij zelfstandig te worden. Ouders hebben al veel geld uitgegeven aan de verbouwing, maar het is niet voldoende om de verbouwing snel af te ronden. Als dit niet wordt opgelost dan wordt de situatie in huis onhoudbaar, met als gevolg dat Davey wederom uit huis moet. Dit is niet in het belang van Davey en vergroot de kans op een depressie en suïcidaliteit.
Doorbraak
In het doorbraakplan wordt de gemeente gevraagd om een eenmalige bijdrage van € 10.000 om de verbouwing sneller af te ronden. De gemeente heeft uiteindelijk gekozen om via een eenmalige subsidie het geld over te maken naar ouders. Het geld is vrijgemaakt vanuit de Jeugdwet. Door de eenmalige interventie is de verwachte maatschappelijke opbrengst t.o.v. van het dreigende scenario ongeveer € 17.000 per jaar. Maar belangrijker is dat dit plan bijdraagt aan het welzijn van Davey en zijn ouders. Het plan sluit daarnaast ook goed aan bij het uitgangspunt om de hulpverlening “zo normaal en zo thuis” mogelijk te organiseren.
Inwoner “Dankzij de inzet vanuit Sociaal Hospitaal kan onze zoon in onze nabijheid en vertrouwde omgeving groeien in zijn zelfstandigheid! Wij zijn hier zeer dankbaar voor!”

POH Jeugd

De POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts) Jeugd behandelt of begeleidt zelf bij lichtere problematiek. Dit leidt tot betere kwaliteit van zorg aan jeugdigen in de huisartsenpraktijk, meer normaliseren van de problematiek, minder en gerichter doorverwijzen naar specialistische jeugdzorg en daarmee ook tot besparingen. Waar nodig schakelt de POH het Sociaal Wijkteam in. Vanuit het Wijkteam is actief meegewerkt aan de totstandkoming van deze pilot.
De POH Jeugd is eind 2020 gestart in de wijken Geitenkamp en Schuytgraaf en is succesvol gebleken, met als gevolg dat de POH Jeugd gaat uitbreiden over meerdere huisartsenpraktijken in Arnhem. Er bestaat een goede samenwerking tussen de POH Jeugd, de huisartsen en het Wijkteam. Ook in 2022 blijven we actief samenwerken voor de hulpvragen van kinderen, jongeren en hun ouders.

Digitaal scheidingsloket

Het Digitaal Scheidingsloket is een initiatief van de gemeenten in de regio Centraal Gelderland. Het loket is er voor iedereen (kinderen en volwassenen) in de Regio Centraal Gelderland die uit elkaar gaat of met een scheiding te maken heeft en zit met vragen of zorgen. Op de website van het echtscheidingsloket vind je informatie over wat er geregeld moet worden en wat er verder bij een scheiding komt kijken.
Het Sociaal Wijkteam is actief betrokken geweest bij de opzet van het Digitaal Scheidingsloket. Medewerkers van het Wijkteam en het Digitaal Scheidingsloket weten elkaar goed te vinden. Er bestaat een goede samenwerking.

Project: “Nu niet zwanger”

De VGGM en gemeente Arnhem zijn het project “Nu niet zwanger” gestart. Het doel van dit project is het bewerkstelligen van meer regie en zelfbeschikking door het voorkómen van ongeplande ongewenste zwangerschappen, zodat kwetsbare mensen niet overvallen worden door een zwangerschap. Het project faciliteert een open en eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.
Vanuit het wijkteam zijn er 2 coaches actief betrokken bij dit project en dienen als aandachtsfunctionaris voor alle wijkteams voor dit project. De 2 coaches zijn nauw betrokken geweest bij de opzet van het project, hebben de scholing bij de VGGM gevolgd en al gewerkt met de bijbehorende toolbox in 2 wijken.
In 2022 organiseren deze 2 wijkcoaches themabijeenkomsten aan alle wijkteams om deze kennis en vaardigheden te delen.